OGŁOSZENIA
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Partner KSOW: Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie realizuje operację pn.: „„Dzień Młodego Pszczelarza w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie – 2023” ”.

Celem operacji jest propagowanie idei pszczelarstwa oraz wymiana i upowszechnienie wiedzy zakładanej grupy docelowej w zakresie prawidłowego gospodarowania środkami ochrony roślin, zakładania i prowadzenia pasiek oraz promocji produktów pszczelarskich.

Efekty realizacji operacji:

• pozyskana wiedza przez odbiorców operacji wpłynie na zmianę dotychczasowego sposobu postrzegania pszczelarstwa przez młodzież szkolna, jak również uświadomi rolników z zakresu ochrony pszczelarstwa przed następstwami nieprawidłowego gospodarowania środkami ochrony roślin;

• promowanie kulinarne produktów pszczelarskich tj. miód, pierzga, pyłek itp. poprzez przeszkolenie 100 uczestników w ramach pokazów kulinarnych potraw regionalnych wyprodukowanych przy wykorzystaniu produktów pszczelich przeprowadzonych przez koła gospodyń wiejskich;

• nauczenie posługiwania się sprzętem pszczelarskim oraz prowadzenia pasieki poprzez przeszkolenie 100 uczestników w ramach warsztatów praktycznych z przeglądu rodziny pszczelej oraz miodobrania przeprowadzonych przez specjalistów pszczelarstwa;

• zapoznanie wszystkich 200 uczestników z rolą pszczół w przyrodzie w ramach wykładu „Znaczenie pszczół w przyrodzie”.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.

„Nowoczesne technologie stosowane w rolnictwie”


Znamy już wyniki plonowania odmian roślin w PDO

Zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa podlaskiego w 2022 roku zostały przeprowadzone doświadczenia dla 6 gatunków zbóż, w łącznej liczbie odmian 114 pod kątem plonowania badanych odmian roślin. Wyniki plonowania tych odmian zmieszczone są w załączniku.

Zadanie zrealizowane w 2022 roku przy udziale środków pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego

Wyniki plonowania roślin 2022

Znamy już wyniki plonowania odmian roślin w PDO oraz doświadczenia z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów

Zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województw podlaskiego w 2021 roku zostały przeprowadzone doświadczenia dla 6 gatunków zbóż w łącznej liczbie odmian 111 pod kątem plonowania badanych odmian roślin. Wyniki plonowania tych odmian zmieszczone są w załącznikach.

Oprócz tego dodatkowo przeprowadzono doświadczenie z zaaplikowaniem preparatów zawierających pożyteczne mikroorganizmy. Celem tego doświadczenia było zbadanie wpływu stosowania tego typu środków na plonowanie roślin oraz poprawę właściwości mikrobiologicznych i fizykochemicznych gleby. Wyniki badania zostały zamieszczone w załącznikach.

Doświadczenia zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Podlaskiego

Wpływ pozytecznych mikroorganizmów na plonowanie

Wyniki plonowania roślin

Wnioski z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych gleby