OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Inspektorem Ochrony Danych dla SDOO w Krzyżewie jest p. Hanna Wata, e-mail: iod@krzyzewo.coboru.gov.pl

Informacja o zasadach przetwarzania danych

Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

 • Administrator danych osobowych
  • Administratorem Pani / Pana danych jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie (dalej: Administrator).
  • Z administratorem można kontaktować się listownie na adres: Krzyżewo 26, 18-218 Sokoły, poprzez e-mail: sdoo@krzyzewo.coboru.gov.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 86 211 15 85.
 • Inspektor Ochrony Danych
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).
  • Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na adres: iod@krzyzewo.coboru.gov.pllub pisząc na adres siedziby Administratora.
 • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
  • Realizacja zadań z zakresu działalności Administratora określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień bądź spełnienia przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa lub jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  • Wykonanie umowy, której jest Pani / Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani / Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Mogą wystąpić przypadki, w których wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Okres przechowywania danych
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
  • Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody lub do momentu realizacji celu przetwarzania określonego w zgodzie.
  • Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • Informacja o wymogu podania danych
  • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli zostało to określone w przepisach prawa lub dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zadania ustawowego, umownego lub związanego z zawarciem umowy.
 • Prawa osób, których dane dotyczą
  • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
  • Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych.
  • Prawo do usunięcia danych osobowych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
  • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (jeżeli Pani / Pana sytuacja życiowa sprawia, że prowadzone przez Administratora działania doprowadzają do naruszenia Pani / Pana praw lub wolności).
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych).
 • Odbiorcy danych
  • Instytucje, organy, osoby uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organy kontrolujące Administratora.
  • Podmioty zewnętrzne wspierające Administratora, np. podmiot świadczący usługę poczty elektronicznej (wszystkie podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnienia lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych z Administratorem i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych).
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania.
 • Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani / Pana danych znajdują się Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Administratora.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

 • Administrator danych osobowych
  • Administratorem Pani / Pana danych jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie (dalej: Administrator).
  • Z Administratorem można kontaktować się listownie na adres: Krzyżewo 26, 18-218 Sokoły, poprzez e-mail: sdoo@krzyzewo.coboru.gov.pl lub telefonicznie dzwoniąc
   pod numer: 86 211 15 85.
 • Inspektor Ochrony Danych
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).
  • Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na adres: iod@krzyzewo.coboru.gov.pl
 • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
  • Przeprowadzenie procesu rekrutacji w celu zawarcia umowy.
  • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy.
  • Archiwizowanie danych w celu zapewnienia rozliczalności (wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych
  • Działania zmierzające do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia).
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w dokumentacji rekrutacyjnej wykraczającej poza informacje wskazane w przepisach prawa pracy (wymienione powyżej), np. dołączona fotografia, informacje o zainteresowaniach, numer telefonu (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Dołączenie dodatkowych informacji zostanie potraktowane jako udzielenie świadomej zgody, wyrażającej się przez działanie.
  • Działania związane z realizacją umowy – przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – Kodeks pracy.
  • Zgoda na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji – jeśli została udzielona (art.6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Zgoda (art.9 ust. 2 lit. a RODO) - jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje o stanie zdrowia, stopniu niepełnosprawności i innych), jednak prosimy o niezamieszczenie tych informacji w swojej aplikacji.
  • Nowe przepisy dopuszczają wyrażenie zgody poprzez podjęcie wyraźnego działania, które potwierdzi Pani / Pana intencje (art. 4 ust. 11 RODO oraz motyw 32 preambuły). Zawiadamiamy, że przesłane informacje Administrator będzie traktował jako domyślną zgodę. Otrzymane informacje na Pani / Pana temat będą przez nas rozumiane jako zgoda na wykorzystanie danych w nim zawartych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego o następującym brzmieniu:
    Zgadzam się na zbieranie i wykorzystanie informacji o mnie, w celu uwzględnienia mojej kandydatury w procesie rekrutacji. Zgoda ta dotyczy danych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych oraz przekazanych w czasie rozmów kwalifikacyjnych. Zgoda ta dotyczy danych wykraczających poza zakres danych wskazanych w Kodeksie pracy, których przekazanie jest moją decyzją. Wykorzystanie tych informacji może posłużyć do oceny mojej kandydatury w procesie rekrutacji.
 • Okres przechowywania danych osobowych
  • Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, czyli przez okres niezbędny do zatrudnienia kandydata (6 miesięcy).
  • W przypadku wyrażenia zgody na uwzględnienie kandydatury w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż 2 lata.
 • Informacja o wymogu podania danych
  • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221. § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na realizację procesu rekrutacji.
 • Prawa osób, których dane dotyczą
  • Prawo dostępu do danych, w tym otrzymania ich kopii.
  • Prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Prawo żądania do usunięcia danych osobowych.
  • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych.
  • Prawo do przenoszenia danych (otrzymanie od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które zostały dostarczone na podstawie umowy lub zgody, może Pani / Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi).
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczącego ochrony danych osobowych).
 • Odbiorcy danych
  • Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. Najwyższa Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy.
  • Dane osobowe mogą zostać udostępnione na stronie internetowej Administratora oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w związku z ogłoszeniem wyników konkursu.
  • Podmioty zapewniające obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych) – przy czym podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nimi umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania.